Bestil Small Business e-conomic

Inklusiv 2.000 posteringer pr. regnskabsår.

Når du overstiger 2.000 posteringer vil den automatisk opgraderer til Professional.

Anbefalede tillægsmoduler:

 • Indscanning 49,00 pr. md.

  Slip for papirbilag ved at scanne dine bilag og gør dem tilgængelig hvor som helst.

 • Budget 29,00 pr. md.

  Importerer csv fil, og følg dit budget.

 • Dimension/afdeling 49,00 pr. md.

  Fordel indtægter og udgifter på forskellige afdelinger.

 • Projektstyring 149,00 pr. md.

  Hold styr på tidsforbrug, fakturering og fortjeneste i forbindelse med projekter.

60 dages tilfredshedsgaranti

Alle nye kunder får en 100 % tilfredshedsgaranti. Det betyder, at hvis du inden for de to første måneder ikke er tilfreds med e-conomic, kan du opsige dit abonnement ved at kontakte DanDomain. Du får alle dine penge tilbage. Uden spørgsmål.

Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkårene

Abonnementsvilkår for e-conomic

Abonnementets tiltrædelse
Abonnementsvilkårene (herefter ”Vilkårene”) tiltrædes ved at afkrydse ”Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkårene” i bestillingsprocessen og gælder mellem e-conomic danmark a/s, CVR-nummer 29403473, (herefter ”e-conomic”) og kunden, som tiltræder Vilkårene, (herefter ”Kunden”).

Revisionsvirksomheder og administrationsbureauer kan på Kundens vegne tiltræde Vilkårene, idet de herved indestår for, at der foreligger fornøden fuldmagt hertil, og at Kunden informeres behørigt om Vilkårene.

Abonnementets omfang og anvendelse
Abonnementet giver brugsret til regnskabsprogrammet e-conomic og valgte tillægsmoduler (herefter under et ”Applikationen”).

Anvendelse af abonnementet gælder for den juridiske enhed, der har oprettet abonnementet, og abonnementet må ikke benyttes af eller til databehandling for andre.

Abonnementets varighed og fakturering
Ved bestilling gælder første faktura indeværende kvartal, samt hele næstkommende kvartal.
Herefter faktureres kvartalsvis forud.

Eks: Bestiller du 1. april lyder første faktura på 1. april – 30. juni (2. kvartal), samt 1. juli – 30. september (3. kvartal).

Ophør af abonnementet er beskrevet nedenfor.

Abonnementets ophør

Kunden skal opsige Abonnementet hos DanDomain A/S. Dette sker via Kundens kundecenter som findes på www.dandomain.dk.

Aftalen kan ikke opsiges for en allerede tegnet abonnementsperiode. Opsiges abonnementet ikke, betragtes det som forlænget med et yderligere kvartal.

Benytter Kunden Applikationen i strid med aftalen, herunder Vilkårene, eller på anden måde, som må anses som retsstridig, er e-conomic berettiget til at ophæve aftalen uden varsel.


Tilfredshedsgaranti
Hvis du som kunde hos e-conomic inden for de to første måneder fra første bestilling, ikke er tilfreds med Applikationen, kan du opsige dit abonnement og få dine pengene tilbage – uden spørgsmål.

Kundens data
Kunden ejer og kan frit disponere over data i Applikationen. Opsiges abonnementet, har Kunden fri adgang til at eksportere alle kartoteker, data mv. via Applikationens eksportfunktion inden abonnementets ophør.

Kundens data slettes tidligst 90 dage efter abonnementets ophør, og e-conomic har ingen pligt til at opbevare data efter dette tidspunkt.

Ejerskab af data overgår til e-conomic ved manglende abonnementsbetaling.

Driftsstabilitet
e-conomic tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for e-conomics kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på modemudstyr, ADSL-forbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende.

e-conomic tilstræber i alle tilfælde at genskabe normal drift hurtigst muligt.


Forebyggende vedligeholdelse
For at yde den bedst mulige service er det nødvendigt periodisk at udbygge/udskifte teknisk udstyr og at foretage softwareopdateringer mv.

I den forbindelse kan det være nødvendigt midlertidigt at afbryde adgangen til Applikationen. Sådanne afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden.

e-conomic er uden ansvar for afbrydelser i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Uden for dette tidsrum, er e-conomic uden ansvar for afbrydelser, forudsat de er varslet forinden.

Ændringer
e-conomic danmark a/s er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen.

Prisstigninger
e-conomic garanterer, at der ikke uden varsel foretages prisstigninger på de ved abonnements indgåelse eksisterende moduler, udover stigninger svarende til stigningen i nettoprisindekset. Reguleringen foretages uden forudgående varsel, automatisk og typisk ved årsskiftet. Reguleringen sker i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Rettigheder
Applikationen er ophavsretligt beskyttet og tilhører fuldt og helt det danske moderselskab e-conomic international a/s. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes e-conomic international a/s, medmindre andet skriftligt er aftalt.

e-conomic har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne aftale til et selskab, der kontrolleres af e-conomic eller et med e-conomic koncernforbundet selskab. Derudover kan rettigheder og forpligtelser ifølge denne aftale ikke overdrages til tredjemand uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.

e-conomic danmark a/s’ ansvar
e-conomic er med de begrænsninger, der fremgår nedenfor, ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab.

e-conomic kan ikke holdes ansvarlig for tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

e-conomic er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen, herunder valutafeeds/-beregnere. e-conomic kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger.

Tilsvarende kan e-conomic ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger.

e-conomic er ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, og ansvaret er beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maks. kr. 10.000.

Tavshedspligt og datasikkerhed
e-conomic behandler alene Kundens data efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål.

e-conomic har tavshedspligt om alle informationer, e-conomic måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre dette sker efter accept fra Kunden.

e-conomic har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Applikationen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

e-conomic giver på Kundens anmodning – og mod betaling af e-conomics til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde – tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Kunden accepterer, at der i e-conomics database og eventuelt tillige i en ekstern database opbevares en kopi af det bankcertifikat, som Kunden har fået udstedt af sin bank.

Ligeledes accepterer Kunden, at data, der hentes fra Kundens bank via et bank feed, er tilgængelig for alle brugere af det e-conomic-aftalenummer, som det pågældende bank feed er knyttet til.

Tvister
Enhver tvist, der udspringer af aftalen, skal anlægges ved Byretten i København som første instans og behandles efter dansk ret.

Du er ved at slette indhold i din kurv. Er du sikker?

JaNej